HỌC TẬP SÁNG TẠO - RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN - VUI CHƠI LÀNH MẠNH

Kết quả học tập học kỳ 1, năm học: 2016-2017